กฎหมาย คาร์ซีท วิวาทะ: คาร์ซีทไทย มองให้ไกลกว่ากฎหมาย

กฎหมาย คาร์ซีท กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด  กฎหมายคาร์ซีท pantip  กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่  กฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย  กฎหมายคาร์ซีทไทยเริ่มใช้เมื่อไหร่  วิธีติดตั้งคาร์ซีท  คาร์ซีท camera  การใช้ ค่า ร์ ซี ท

 

กฎหมาย คาร์ซีทเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีความยาวและเกาะเกี่ยวกับหลายประเด็นความเห็นที่มีต่อกฎหมายที่นั่งสำหรับเด็ก (car seats) [1] ผ่านการสุ่มสำรวจความเห็นในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้คำถามที่ว่า “กฎหมายคาร์ซีทควรบังคับใช้หรือไม่ เมื่อใด และควรมีมาตรการรองรับอย่างไร” โครงสร้างของบทความถูกแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักเพื่อให้ผู้ที่สนใจเฉพาะบางประเด็นได้เข้าไปศึกษาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ดังนี้ ส่วนแรก บทนำภาพรวม ส่วนที่สอง ความสำคัญของความเป็นเด็ก ส่วนที่สาม วิวาทะ:กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมายคาร์ซีทล่าสุด

ความเข้าใจผิด ข้อถกเถียงและการหักล้าง ส่วนที่สี่ ความรู้ คำแนะนำ การใช้ ค่า ร์ ซี ท และข้อควรระวังเกี่ยวกับที่นั่งสำหรับเด็ก ส่วนสุดท้าย ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนรูปแบบการนำเสนอ จะนำเสนอวาทกรรม (discourse) และคำพูด (quote) มาเป็นประเด็นตั้ง ตามด้วยการนำเสนอแง่มุมหักล้างประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ในบางส่วนของเนื้อหาจะมีการอ้างอิงตัวเลขทางสถิติ บทบัญญัติทางกฎหมาย บทความวิจัย ความเห็นของนักวิชาการ ฯลฯ ประกอบประเด็นตั้งและเหตุผลในการหักล้างประเด็นนั้นๆ กฎหมายคาร์ซีท pantip

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมายคาร์ซีท panti

ข้อแนะนำ เนื่องด้วยวัตถุประสงค์และระดับภาษาที่ใช้เขียนในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านงาน ผู้อ่านอาจเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่สนใจ ตามนี้ ส่วนแรก เป็นการเกริ่นนำทั่วไป ส่วนที่สอง เนื้อหามีลักษณะเป็นกึ่งวิชาการ อ้างอิงสถิติ กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนระดับภาษาจะมีความยากที่ต้องอาศัยความเข้าใจมาก ส่วนที่สาม เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงในพื้นที่สังคมออนไลน์ ระดับภาษาพูดทั่วไปผสมกับภาษากึ่งวิชาการ ส่วนที่สี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับที่นั่งนิรภัยประเภทต่างๆ ระดับภาษาเข้าใจไม่ยากนัก โดยจะอ้างอิงสถิติและงานศึกษาวิจัยประกอบเป็นบางช่วง ส่วนที่ห้า คือข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระดับภาษาที่อ่านค่อนข้างง่าย

 

กฎหมาย คาร์ซีท

 

กฎหมายคาร์ซีท แท็กซี่

จังหวะเวลานี้ คงไม่มีการแก้ไขกฎหมายฉบับใดที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างได้เท่ากับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565[2] โดยเนื้อหา การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้พูดถึงหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การกำหนดช่องทางเดินรถ การตรวจพิสูจน์ของแพทย์กรณีเกิดอุบัติเหตุ การคาดเข็มขัดนิรภัย-ที่นั่งสำหรับเด็ก จำนวนผู้โดยสารสำหรับรถแต่ละประเภท อัตราความเร็วรถ การแข่งรถบนท้องถนน การตรวจสอบสภาพรถ การห้ามใช้รถ การเพิ่มค่าปรับขึ้นกฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย

 

กฎหมาย คาร์ซีท

กฎหมาย ค่า ร์ ซี ท ใน ไทย

แต่ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดกันมากที่สุด คือ ต้องจัดให้มี “ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก” หรือ “ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก” หรือ “วิธีป้องกันอันตรายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ”[4] จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ความเข้าใจผิดและข้อถกเถียงต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นมิติความชอบธรรมทางกฎหมาย การมีส่วนร่วมของสังคมในการพิจารณาร่างกฎหมาย ความเหมาะสมของอายุเด็กที่กฎหมายกำหนด สภาพเศรษฐกิจกับการจัดสวัสดิการ การเลือกปฏิบัติกับรถบางชนิด วิวาทะระหว่างความปลอดภัยของเด็กกับราคาที่ผู้ปกครองหรือผู้ขับขี่รถต้องแบกรับ ตลอดจนวาทกรรม “มีลูกเมื่อพร้อม”ฯลฯ กฎหมายคาร์ซีทไทยเริ่มใช้เมื่อไหร่

จริงอยู่ที่ว่าเด็กได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก วิธีติดตั้งคาร์ซีท แต่ทำไมรัฐต้องประกาศกฎหมายที่เพิ่มภาระในขณะที่ประชาชนกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจแบบนี้? และทำไมต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กเป็นพิเศษด้วยส่วนคำตอบในเรื่องการให้ความสำคัญกับเด็กเป็นกรณีพิเศษนั้น คาร์ซีท camera หากพิจารณาข้อเท็จจริงทางกฎหมายจะพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองเด็กหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546กฎหมาย คาร์ซีท

 

ขอบคุณเครดิตจาก https://prachatai.com

ข่าวแนะนำ