ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา กฎหมาย’พรรคการเมือง’

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญ 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ที่ไหน

 

ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยาจา และลงมติ ศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ที่ไหน กรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ.ศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุด

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุด

มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เวลา 9.30 น. วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ คือ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือ

คำร้องนี้ ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 21 กันยายน พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย แล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย

สำหรับประเด็นที่ถูกร้องเรียนว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ อาทิ การแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคการเมือง วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบื้องต้น หรือ ไพมารี่ ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหน้าที่

ทั้งนี้ตามเนื้อหาของร่างฯ สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 100 นั้น ถูกต้องแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ตามคำร้องมีการอ้างถึงถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ “พึงมี” ของการคำนวณ ส.ส.  หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าประเด็นที่ร้องเรียน ขัดรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ยังพอมีเวลาเริ่มต้นกระบวนร่างกฎหมายใหม่ เพราะจะปิดสมัยประชุม ในเดือนกุมภาพันธุ์ ปีหน้าศาลรัฐธรรมนูญ

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.komchadluek.net

ข่าวแนะนำ